Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Doelstelling en werkwijzeDoelstelling:
(uit de statuten van de stichting)

De stichting heeft ten doel: als overkoepelend orgaan voor al de in Limburg residerende Stichtingen Leergeld, die aangesloten zijn bij de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland gelden te werven ten behoeve van in dit gebied woonachtige personen, die zelf niet alle noodzakelijke kosten van educatieve ontwikkeling, recreatie, sociale en sportieve ontplooiing van hun kinderen in de leeftijd van in principe vier tot achttien jaar, kunnen opbrengen en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening zijn uitgeput of niet toereikend zijn.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: als overkoepelend orgaan gelden te werven op bovenlokaal niveau bij particuliere fondsen, kerkelijke fondsen, overheden, het bedrijfsleven en particulieren.
3. De stichting wil een signaalfunctie vervullen om de overheid daar waar nodig te attenderen op de problematiek die leeft onder mensen met kinderen die leerplichtig zijn en op de gevolgen die financiële belemmeringen in de opleiding en ontplooiing van deze kinderen hebben voor hun toekomstmogelijkheden.
4. De stichting tracht haar doel voorts met alle geoorloofde middelen te verwezenlijken.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Om haar doel te bereiken kent de stichting de volgende werkwijze en uitwerking van haar doelstelling:

Een Stichting Leergeld  beoogt te voorkomen, dat kinderen die in een armoedesituatie leven, terechtkomen in een sociaal isolement, doordat zij geen deel kunnen hebben aan activiteiten die voor hun affectieve en sociale vorming van groot belang zijn. Sportclubs, muzieklessen, excursies, schoolkampen; een op de tien kinderen kan er volgens recent onderzoek niet aan meedoen en zal bovendien in de meeste gevallen proberen de reden ervoor te verbergen, wat op zich weer ongewenste gevolgen heeft voor hun sociale ontwikkeling. Voor deze kinderen en hun ouders ligt hier een groot probleem, dat zich tegelijkertijd per definitie aan het zicht probeert te onttrekken. Een stichting Leergeld probeert hier doorheen te breken door een actieve benadering. Zij zoekt het probleem op, wijst ouders de weg naar hulpverlenende instanties, maar zamelt ook zelf fondsen in en vraagt subsidies aan om bij te kunnen springen, als andere instellingen verstek ( moeten) laten gaan.

Karakteristiek voor de geheel eigen aanpak is ook dat onze vrijwilligers, die de armoede-
situatie uit eigen ervaring kennen, als intermediair optreden. Vaak zijn dit bijstandsgerechtigden, die door aangereikte scholing en werkervaring niet zelden weer het arbeidsproces ingeleid worden. Zo past deze aanpak bij uitstek in het proces van sociale activering dat in vele gemeenten in ontwikkeling is.
Belangrijk is dat een St. Leergeld geen geld uitkeert aan de aanvragers, maar rechtstreeks geld aan de instanties, clubs, winkels, enz. uitkeert, waar de aanvraag voor is ingediend.

De oorsprong van het Leergeldsysteem ligt in Tilburg. Daar is een landelijke overkoepelende organisatie opgezet; de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland met een kantoor en personeel dat steun en assistentie verleent aan alle 70 stichtingen Leergeld in Nederland. Deze laatste zijn als stichting lid van hiervoor vermelde vereniging.
De beginselen van Leergeld mochten zich van meet af aan in de bijzondere belangstelling van de overheid verheugen en de genoemde snelle ontwikkeling is zeker mede te danken aan subsidies van zowel de provincies als van de gemeentes.

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek was de eerste opgerichte stichting (2001) in Limburg, kreeg subsidie van de gemeente Sittard Geleen en van de provincie Limburg, de laatste heeft toen een subsidievoorwaarde gesteld;  dat Stichting Leergeld WM andere stichtingen moet begeleiden tijdens het oprichtingsproces. Dit heeft geleid tot de oprichting van stichtingen in zuid Limburg, te weten Parkstad, Maastricht en heuvelland, Weert en omgeving en Venlo. De stichting Leerhulp Roermond werd omgevormd tot Leergeld Roermond.
Uiteindelijk is, op verzoek van de Provincie Limburg, de overkoepelende Stichting Leergeld Limburg opgericht. De overkoepelende organisatie vraagt de subsidie bij de provincie Limburg aan voor alle aangesloten stichtingen en tracht sponsoren/fondsen te zoeken om financiële ondersteuning te verkrijgen die naast de subsidie hard nodig is.

Stichting Leergeld Limburg is door de Provincie Limburg erkend als een maatschappelijke organisatie, dat betekent een structurele subsidie, voor de jaren 2014, 2015 en 2016.
Leergeld Limburg werkt als maatschappelijke organisatie samen met de voedselbanken in Limburg.

De Stichtingen Leergeld hebben in de afgelopen jaren een toenemend aantal aanvragen voor ondersteuning gekregen zodat de subsidie niet meer de uitgaven daaraan, zal kunnen dekken. Het toegenomen aantal aanvragen is mede te wijten aan de crisis, de bezuinigingen in alle sectoren van zorg en welzijn, zoals ziektekostenverzekeringen, tandartsvergoedingen enz. Volgens recent onderzoek hebben zelfs midden inkomens moeite om het hoofd boven water te houden, met als gevolg, zo leert ons de ervaring; bezuinigen op de kosten van sporten, culturele educatie enz. voor de kinderen. Maar ook toenemende problemen met het betalen van schoolkosten, boeken, reisjes, kampen enz.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu